Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website getoonde informatie.

 

De NVTZ kan niet worden aangesproken op informatie en berichten die door geregistreerde gebruikers op de website worden geplaatst. De NVTZ is niet aansprakelijk voor schade of kosten die verband houden met informatie en berichten die door gebruikers van de website geplaatst zijn. Komt u informatie of berichten tegen die wijziging behoeven of inbreuk maken op uw rechten of rechten van derden, stuurt u dan een e-mail naar communicatie@nvtz.nl.

 

Verwijzingen naar websites die niet door de NVTZ worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de NVTZ uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van informatie en eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Bovendien kunnen gebruikers verwijzingen naar externe websites opnemen, waarop de NVTZ geen toezicht kan uitoefenen. Iedere aansprakelijkheid in verband met (de inhoud van) websites die niet door de NVTZ worden onderhouden wordt afgewezen.

 

De NVTZ is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze het gevolg is van het gebruik van deze website en de daarop toegankelijke informatie.

 

Alle rechten op (de inhoud van) deze website berusten bij de NVTZ en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze website, gedeelten daarvan of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NVTZ, onverminderd de bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen.

 

Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website is de privacy policy van de NVTZ van toepassing. Deze is te vinden op deze website.

 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

Churchilllaan 11, etage 12

3527 GV Utrecht

030 – 7370085

bureau@nvtz.nl

nvtz.nl

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen