Algemene voorwaarden bijeenkomsten

1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Leden: zij die door het NVTZ bestuur zijn toegelaten als lid;

  • Donateurs: zij die door het NVTZ bestuur zijn toegelaten als donateur;

  • NVTZ bijeenkomsten: alle netwerkbijeenkomsten, cursussen en leergangen van de NVTZ Academie, trainingen, ledenraadplegingen en vergaderingen etc. die de NVTZ organiseert voor haar leden;

  • Nieuwsbrief: de door de NVTZ uitgegeven en aan alle leden toegezonden nieuwsbrief.

NVTZ bureau:
Europalaan 500 3526KS Utrecht
Telefoon (030) 730 0085
bureau@nvtz.nl
leden.nvtz.nl

 

2. Toepasselijkheid

2.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle NVTZ bijeenkomsten en opleidingen.

2.1.2 Bij aanmelding voor een NVTZ bijeenkomst geeft u aan bekend te zijn met de NVTZ voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

3. Rechten en verplichtingen van de NVTZ

3.1 Aankondigingen en aanmelding

3.1.1 De NVTZ zal steeds tijdig, dat wil zeggen minimaal zes weken voor aanvang, NVTZ bijeenkomsten aankondigen in haar Nieuwsbrief, op haar website en middels een persoonlijke mailing aan de leden en donateurs.

3.1.2 De NVTZ stelt alsdan leden in de gelegenheid zich aan te melden via een toegezonden aanmeldingsformulier, de website of bij het NVTZ bureau.

3.1.3 Indien er voor de NVTZ bijeenkomst een maximum aan het aantal deelnemers is gesteld, worden aanmeldingen afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 

3.2 Deelnemersbijdrage

3.2.1 De NVTZ heeft het recht een deelnemersbijdrage te vragen voor een NVTZ bijeenkomst.

3.2.2 Indien er een deelnemersbijdrage gevraagd wordt dan wordt het bedrag bij de aankondiging vermeld.

 

3.3 Overig

3.3.1 De NVTZ heeft het recht leden, donateurs en niet-leden toe te laten tot de NVTZ bijeenkomsten. Niet-leden dienen wel toezichthouder in de zorg te zijn, tenzij bij de bijeenkomst anders wordt vermeld.

3.3.2 In het geval ook niet-leden zijn toegelaten, hebben leden en donateurs in geval van een maximum aantal deelnemers voorrang. De deelnemersbijdrage voor niet-leden is 25% hoger dan het tarief voor leden.

3.3.3 De NVTZ heeft het recht data van NVTZ bijeenkomsten, locatie en/of de deelnemersbijdrage te wijzigen. Reeds gedane inschrijvingen kunnen in dat geval kosteloos worden geannuleerd.

 

4. Rechten en verplichtingen van de leden en donateurs

4.1 Inschrijving

4.1.1 Leden en donateurs kunnen zich inschrijven voor NVTZ ledenbijeenkomsten zodra de bijeenkomst op de website of in de Nieuwsbrief is aangekondigd.

4.1.2 Inschrijving vindt plaats middels een ondertekend aanmeldingsformulier per post/e-mail dan wel via het aanmeldingsformulier op de NVTZ website.

 

4.2 Annulering

4.2.1 Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden, per post, of e-mail aan het NVTZ bureau.

4.2.2 NVTZ leden kunnen zich - mits tijdig doorgegeven- altijd laten vervangen door een ander NVTZ lid.

 

4.3 Annulering inschrijving opleiding of congres

4.3.1 Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

4.3.2 Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

 

4.4 Annulering en/of verhindering in geval er géén sprake is van een deelnemersbijdrage

4.4.1 Annuleringen tot acht (8) dagen voor aanvang van de bijeenkomst zijn kosteloos.

4.4.2 Bij annulering binnen de acht (8) dagen voor aanvang van de bijeenkomst worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

4.4.3 Bij verhindering zonder annulering worden eveneens € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

4.5 Inhalen cursusdag van een opleiding in geval van verhindering

4.5.1 Mocht u op een cursusdag van een opleiding verhinderd zijn, dan heeft u de mogelijkheid om deze dag op een ander moment, in overleg met de NVTZ, in te halen.

4.5.2. Bij verhindering en verplaatsing van de cursus wordt hiervoor € 95,00 arrangementskosten in rekening gebracht.