Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website NVTZ

Het besloten gedeelte van de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een communicatieplatform waarop kennis, nieuws, informatie over bijeenkomsten en ervaringen over governance in zorg en welzijn gedeeld kunnen worden en waar professionals elkaar kunnen ontmoeten.

Wij hopen dat u op deze website uw actieve bijdrage wilt leveren, zodat we samen een mooi kennisplatform kunnen opbouwen. Om de website relevant te houden en te voldoen aan wet- en regelgeving, hanteren wij de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden.

 

Huisregels

1. De gebruiker geeft zijn of haar eigen naam op bij het aanmaken van een account en het gebruik van zijn of haar profiel.

2. Gebruik van het account is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om uw account door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te maken. Als u merkt dat een derde gebruik maakt van uw account, meld dat dan onmiddellijk aan de NVTZ.

3. Het besloten gedeelte van deze website is een communicatieplatform. Dat houdt in dat gegevens, communicatie en bijdragen toegankelijk kunnen zijn voor andere gebruikers. De gebruiker houdt daar rekening mee.

4. Het is niet toegestaan om bijdragen of reacties te plaatsen die als strafbaar, onrechtmatig, misleidend, haatdragend, bedreigend, beledigend of kwetsend kunnen worden gekwalificeerd, of waarmee inbreuk wordt gemaakt op de privacy of rechten van anderen.

5. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens of andere gebruiksinformatie. Het is evenmin toegestaan informatie met een commercieel karakter te plaatsen of te verspreiden, zoals advertenties.

6. Als een gebruiker in strijd handelt met deze huisregels is de NVTZ bevoegd om door de gebruiker geplaatste of verspreide inhoud te verwijderen en het account van de gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen. De NVTZ heeft aanvullend het recht de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade en kosten op de gebruiker te verhalen. De NVTZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten of beëindigen van het account.

7. Via de button ‘dit is niet ok’ kunt u zelf aangeven als u vindt dat een gebruiker zich niet aan de huisregels houdt. U kunt dit ook via communicatie@nvtz.nl aan de NVTZ doorgeven.

 

Plaatsen van bijdragen en reacties

8. Gebruikers kunnen aan deze website bijdragen door kennis, nieuws, informatie over bijeenkomsten en ervaringen te delen. Zowel het plaatsen van tekst als het uploaden van documenten, afbeeldingen en video- of audiofragmenten is mogelijk.

9. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage of reactie. U verklaart en staat er jegens de NVTZ voor in dat u het recht en de bevoegdheid heeft om deze inhoud openbaar te maken en de hieronder genoemde rechten te verlenen aan de NVTZ en dat deze inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden.

10. U vrijwaart de NVTZ tegen alle aanspraken van derden in verband met door u geplaatste inhoud en zal de NVTZ alle kosten en schade vergoeden die van dergelijke aanspraken het gevolg zijn.

11. Bijdragen en reacties zijn openbaar zichtbaar op de website. Bijdragen kunnen worden geïndexeerd en van sleutelwoorden voorzien, waardoor verbanden kunnen worden gelegd met andere bijdragen en onderdelen van de website. De NVTZ kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door gebruikers geplaatste inhoud.

12. De gebruiker verleent de NVTZ de onbeperkte en niet-opzegbare bevoegdheid om door hem of haar geplaatste inhoud te verveelvoudigen en openbaar te maken in het kader van de activiteiten van de NVTZ. De NVTZ is te allen tijde onbeperkt bevoegd om geplaatste inhoud aan te passen of te verwijderen.

13. Via de button ‘dit is niet ok’ bij publicaties, kunt u zelf aangeven als u vindt dat een van de deelnemers zich niet aan de bovenstaande regels houdt. U kunt dit ook via communicatie@nvtz.nl aan de NVTZ doorgeven.

 

Gebruik van de website

14. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en databankrechten, op en in verband met deze website en daarmee verband houdende know how, berusten bij de NVTZ en haar licentiegevers.

15. Het is niet toegestaan om enig onderdeel van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens zoals voorzien in de Auteurswet.

16. De NVTZ en haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen.

17. Het is de gebruiker niet toegestaan om onderdelen van de programmatuur van deze website geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door de NVTZ ter beschikking is gesteld. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur van deze website is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.

 

Beschikbaarheid

18. De NVTZ streeft naar een optimale beschikbaarheid van de website, maar kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de beschikbaarheid daarvan. De NVTZ zal noodzakelijk onderhoud dat de beschikbaarheid zou kunnen belemmeren zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

19. De programmatuur van de website wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin deze op het moment van gebruik verkeert ("as is") zonder enige garantie. De NVTZ garandeert niet dat programmatuur geschikt is voor een bepaald doel, foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur gecorrigeerd zullen worden.

 

Privacy

20. De NVTZ verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke privacywet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door de NVTZ via deze website is een privacy policy van toepassing. Deze is op deze website te vinden.

 

Klachten

21. Ondanks dat wij veel aandacht aan onze website besteden, kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of een klacht heeft. Wij stellen het erg op prijs als u dan een e-mail stuurt naar bureau@nvtz.nl, zodat we dit samen kunnen oplossen.

 

Aansprakelijkheid

22. De NVTZ is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen van de NVTZ of onrechtmatig handelen van de NVTZ jegens de betreffende gebruiker.

23. De aansprakelijkheid van de NVTZ is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de verzekering van de NVTZ wordt uitbetaald. De vordering tot betaling van schadevergoeding van de gebruiker is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van de NVTZ heeft uitgekeerd. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens deze verzekering, om welke reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van de NVTZ beperkt tot een bedrag van € 1.000,-.

24. De NVTZ is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van gebruikers, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.

25. De beperking van aansprakelijkheid van de NVTZ geldt niet indien aan de zijde van de NVTZ sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Beëindigen account

26. U kunt te allen tijde uw account opzeggen en uw profiel op de website (laten) verwijderen. U heeft hierbij de mogelijkheid ervoor te kiezen dat uw bijdragen en reacties na verwijdering van uw profiel, al dan niet geanonimiseerd, zichtbaar zullen blijven.

27. De NVTZ is te allen tijde gerechtigd om het account van de gebruiker op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 

Overige bepalingen

28. De NVTZ heeft deze gebruiksvoorwaarden op de website aan de gebruiker ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de gebruiker kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. De gebruiker heeft aangevinkt akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zullen tevens op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

29. De NVTZ is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van bekendmaking op de website en vervangen de oudere versie met onmiddellijke ingang.

30. Op het gebruik van deze website is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van deze website of deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

Churchilllaan 11, etage 12

3527 GV Utrecht

030 – 7370085

bureau@nvtz.nl

leden.nvtz.nl