Bekijk documenten transparantie

E-mailadres raad van toezicht

info@zorgmed.nl

Toezichtvisie

Toezichtvisie - definitief.pdf

Toezichtvisie Raad van Toezicht Zorgmed Beheer           Febr. 2022

Inleiding

Voor u ligt de toezichtvisie van de Raad van Toezicht van Zorgmed. Deze toezichtvisie bevat de uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht. Goede samenwerking en vertrouwen met bestuurders en directie van Zorgmed is hierbij het uitgangspunt evenals een positief kritische instelling en openheid om de zaken met elkaar te bespreken.

De toezichtvisie is leidend bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Bij de zelfevaluatie wordt de toezichtvisie geëvalueerd op praktijkervaringen, ontwikkelingen in en maatschappelijke discussies over ‘good governance’ en op basis hiervan aangepast. De toezichtvisie wordt in samenspraak met de Raad van Bestuur vastgesteld en is daarmee de basis voor samenwerking.

Visie van de Raad van Toezicht

De visie, missie en kernwaarden van Zorgmed zijn ook de basis van handelen van de Raad van Toezicht. Zij beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Zorgmed zoals verwoord in de statuten en het strategisch plan. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Zorgmed de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden gewogen.

Kaders

De toezichtvisie is ingebed in een aantal externe en interne kaders, waaronder de Governancecode Zorg (2017) en de statuten van Zorgmed. Naleving van de zorgbrede governance code is het uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht van Zorgmed. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het toezicht houden op waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Zorgmed als zorginstelling en bijdragen aan de realisatie van goede zorg. In de statuten van Zorgmed zijn met betrekking tot de Raad van Toezicht onder andere opgenomen: de samenstelling, de zittingstermijn, de benoembaarheid, de taken en bevoegdheden, de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming.

De Raad van Toezicht benoemt vakbekwame en betrokken toezichthouders voor de posities in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt dat de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat alle gewenste professionaliteit en ervaring in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn en worden ingezet om het bestuur te adviseren. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht ten behoeve van haar leden een professionaliseringsplan vast. Dit plan heeft tot doel om de vereiste kennis en vaardigheden van de leden van de Raad van Toezicht op peil en actueel te houden.  

Toezicht houden

De Raad van Toezicht is betrokken bij de visievorming en de strategieontwikkeling van Zorgmed. Belangrijk uitgangspunt hierbij voor de Raad van Toezicht is dat Zorgmed goede zorg moet kunnen blijven leveren aan cliënten in het werkgebied van Zorgmed.

Met haar toezichthoudende rol wil de Raad van Toezicht invulling geven aan de verantwoordelijkheid om tijdig de risico’s te signaleren voor het kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave en continuïteit van Zorgmed. Als Raad van Toezicht kijken wij hierbij niet alleen terug, maar hebben we ook oog voor zich aftekenende ontwikkelingen en de gevolgen die deze mogelijk voor Zorgmed hebben. Bij voorkeur dient er te allen tijde sprake te zijn van integraal toezicht. Dit houdt in dat de Raad van Toezicht altijd oog heeft voor de volgende drie domeinen: cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Als Raad van Toezicht willen wij betrokken zijn, zonder zelf aan het roer te gaan staan.

De Raad van Toezicht gaat uit van een open en positief kritische relatie met de Raad van Bestuur. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur bij, zowel in vergaderingen, als in informele overleggen, waartoe zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht het initiatief kunnen nemen. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en ondersteunt de Raad van Bestuur hierin. De Raad van Toezicht voert een open en professionele dialoog met de Raad van Bestuur, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Werkwijze

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De informatie wordt in de regel gegeven als voorbereiding op dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verstrekt tussentijds informatie als hier aanleiding voor is.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en maakt de resultaten hiervan ook openbaar. De Raad van Toezicht handelt transparant en draagt zorg voor een open en professionele dialoog met de stakeholders van Zorgmed, zoals bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de directie. Hierbij wordt het belang van medezeggenschap van medewerkers en cliënten onderstreept.

Als Raad van Toezicht streven wij naar een open en betrokken relatie met de ondernemingsraad en de cliëntenraad en worden wij door managers en medewerkers geïnformeerd over specifieke thema’s en ontwikkelingen. Onze ambitie is om bij meerdere geledingen in en om Zorgmed informatie op te halen. Dit doen we open en transparant. Informatie over financiën en financiële ontwikkelingen bespreekt de Raad van Toezicht met de onder andere de externe accountant van Zorgmed.

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar in vergadering bijeen, samen met de Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar is er een bespreking van Raad van Toezicht met Raad van Bestuur aan de strategie gewijd. Tenminste eenmaal per jaar neemt de Raad van Toezicht deel aan de vergaderingen van de Ondernemingsraad en die van de Cliëntenraad. Voornoemde momenten zullen worden vastgelegd in een tezamen met de Raad van Bestuur vast te stellen jaarkalender.