Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

Aandachtspunten uit evaluatie raad van toezicht ZONL
(22 februari 2018, olv Theo Schraven)

1. Samenspel RvT-RvB

1a. Toezichtrol
Informatievoorziening vanuit RvB is (meer dan) voldoende, maar:
- Veel gegevens, niet altijd genoeg (bestuurlijke) informatie,
- Veel procesbeschrijvingen, soms te weinig inzicht in resultaten.
RvT wil accenten verschuiven in het toezicht:
- Meer toezicht op merkbare kwaliteit, minder op meetbare kwaliteit:
- Meer informatie halen door middel van werkbezoeken.

1b. Klankbordrol
Leden RvT denken actief mee, maar:
- Nog te weinig (zichtbare) opvolging van suggesties;
- Niet altijd duidelijk of suggesties worden gewaardeerd.

1c. Afspraak
Voorzitter spreekt met bestuurder over het uitblijven van de opvolging van suggesties.

2. Intern overleg RvT

2a. Voorkeur om zo min mogelijk met commissies te werken en onderwerpen zoveel mogelijk integraal te bespreken in voltallige RvT;
- Commissie financiën blijft structureel gehandhaafd vanwege eigen rol in P&C-cyclus en voorbereidende functie voor de voltallige RvT;
- Remuneratiecommissie blijft structureel gehandhaafd om werkgeversrol van RvT goed in te vullen;
- Afzonderlijke commissievergaderingen ‘Sociaal beleid’ en ‘Kwaliteit & veiligheid’ zijn niet altijd nodig, en bovendien klopt de naamgeving niet meer met de ideeën over goede zorg;

2b. Waardering voor de scheiding tussen themabijeenkomsten en reguliere vergaderingen:
- In thematische bijeenkomsten onderwerpen verkennen, desgewenst met extra deelnemers;
- Ervaringen met bijeenkomsten over strategisch vastgoed en over goed werkgeverschap waren positief;
- Drie themabijeenkomsten per jaar is goede frequentie;
- Reguliere vergaderingen voor besluitvorming en voortgangsbespreking:
- Vergaderingen mogen strakker worden ingericht en geleid;
- Vijf reguliere vergaderingen per jaar is goede frequentie.

2c. Afspraken
De commissie ‘Sociaal beleid’ wordt ‘hrm’ en de commissie ‘Kwaliteit & veiligheid’ wordt ‘kwaliteit & wonen’
De commissies hrm en kwaliteit & wonen worden beperkt ingezet:
- De commissie kwaliteit en veiligheid komt voldoende bij elkaar om het intern toezicht op de kwaliteit van  zorg te borgen;
- Vooraf vergadermomenten inplannen die kunnen worden afgezegd
- De voorzitter kan de voorbereiding van agendapunten beleggen bij een lid die hier bijzondere aandacht en  kennis voor heeft.

3. Samenstelling en portefeuilleverdeling

3a. Raad van toezicht:
- De huidige bezetting van de RvT met vijf leden werkt goed en wordt gehandhaafd;
- Jos van Vliet wordt definitief voorzitter, Jan van der Spek wordt definitief vicevoorzitter;
- Jos en Jan sparren regelmatig en maken hierover structurele afspraken.
Commissie financiën:
- Arie van der Spek voorzitter, Jos van Vliet lid.
Remuneratiecommissie:
- Karin Kranendonk voorzitter, Jos van Vliet lid.
Commissie hrm:
- Karin Kranendonk voorzitter, Bram Vonk lid, na vertrek Bram nog te bepalen.
Commissie kwaliteit & wonen:
- Jan van der Spek voorzitter, Bram Vonk lid, opvolger Bram lid.

3b. Overleg met andere raden en andere externe partijen
Er is meer aandacht nodig voor zo min mogelijk ruis op de lijn en consistentie in de communicatie met de raden (OR, CCR, VVAR) en externe partijen (IGJ, gemeenten, andere RvT’s).

3c. Afspraak
Voor de afvaardiging vanuit de RvT naar de andere raden wordt in ieder geval een lid vast benoemd, vanuit het voorzitter of de vice-voorzitter. Het tweede RvT-lid kan per gelegenheid wisselen.

3d. Deskundigheidsbevordering RvT
De RvT-leden bevorderen de deskundigheid langs drie lijnen:
- Individuele trainingen/workshops/cursussen/regiobijeenkomsten;
- Melden aan elkaar en kort terugkoppelen;
- Gezamenlijke trainingen/workshops/cursussen/regiobijeenkomsten met meerdere RvT-leden;
- Met elkaar verkennen (RvT-vergadering mei)
- Gezamenlijke werkbezoeken;
- Lelystad en Rijssen als eerste, volgende bezoekadressen verzamelen.
Aandachtspunten NVTZ:
-- Contactgegevens en algemeen mailadres op website (nu correct vermeld);
- Beginnerscursus voor nieuwe leden (Karin, Jan en Jos?);
- Leergang voorzitter voor Jos (is ook verplichte leiderschapstraining voor RvT);
Budget:
- Inhoudelijke behoeften/wensen zijn leidend, budget volgt;
- De Remuneratiecommissie bewaakt het budget.

Reflectie leerpunten

In het voorjaar van 2019 heeft de rvt in een informele setting gedurende een middag gereflecteerd op het eigen handelen en de samenwerking met de organisatie.

Er is allereerst tijd besteed aan de persoonlijke ontmoeting van rvt-leden, om elkaars professionele drijfveren beter te kennen. De huidige rvt-leden zijn allemaal relatief kort in functie, dus het loont om te investeren in een goede samenwerking gedurende de komende jaren. 

We hebben met elkaar verkend hoe we kijken naar de organisatie en de ontwikkelingen in de omgeving. Daaruit bleek een grote behoefte om met de bestuurder de komende tijd veel strategische vraagstukken te bespreken. Met een goed onderling begrip van de mogelijkheden en de gewenste richting, kan in de dagelijkse praktijk snel worden geschakeld. 

Tot slot is gekeken naar de samenwerking. De raad van toezicht is tevreden over de samenstelling en samenwerking van de raad. Er is een productieve vorm van complementaire stijlen. Er is nu geen reden om het aantal leden (vijf) uit te breiden. De samenwerking met de bestuurder wordt zeer positief beoordeeld. De informatievoorziening is goed, de juiste onderwerpen worden besproken en de raad voelt zich voldoende gehoord.