Training

Leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn'

Inspirerend en wegwijzend. Kortom: een 'must'

Deze leergang is alleen toegankelijk voor personen die al toezichthouder zijn en die zich verder willen professionaliseren. 

Doelgroep specificatie
Voor deze leergang is er de mogelijkheid om in een deelnemersgroep van ‘kleine instellingen’ of ‘grote instellingen’ aan te sluiten. Tevens zijn er voldoende ‘gecombineerde groepen’ om bij aan te sluiten. Bij elke editie is aangegeven of de editie voor kleine instellingen, grote instellingen of gecombineerde groepen is. 

 • Kleine instellingen: met een omzet < 10 miljoen euro

 • Grote instellingen: met een omzet > 10 miljoen euro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toezichthouden is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarvan. De omgeving verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook naar de samenleving, neemt daarbij toe. Deze leergang is bedoeld voor de nieuwe toezichthouder die zich vanuit de meest actuele inzichten wil bekwamen in de elementaire kennis en vaardigheden over het toezichthouderschap in zorg en welzijn.

De leermethode is in lijn met het NVTZ programma ‘Goed Toezicht’ en de voorstellen van de NVTZ-commissie onder leiding van Prof. Alex Brenninkmeijer: ‘Toezien met Hart voor de Zaak’, die als opdracht had te adviseren over een systeem van kwaliteitsborging van Raden van Toezicht.

‘De vrijblijvendheid voorbij’ betekent dat de moderne toezichthouder gericht is op de juiste samenstelling van zijn of haar Raad van Toezicht, voldoende tijd aan (bij) scholing besteedt, zijn of haar eigen functioneren evalueert, de visie steeds herijkt en bovenal dat hij/zij verslag doet van de werkzaamheden en aanspreekbaar is op zijn of haar functioneren. Hierbij staat de ontwikkeling van de juiste vaardigheden en gedrag bij het toezichthouden voorop.

Doelstelling
Na het volgen van deze leergang bent u in staat om (nog beter) op een vakbekwame wijze uw toezichthouderschap vorm te geven, specifiek in de domeinen zorg en welzijn.

Wat brengt deze leergang u en uw raad van toezicht?

 • Leren om uw rol als toezichthouder beter te definiëren en in te vullen;
 • Aangereikte inzichten op toezichthouden goed toe te passen in uw praktijk;
 • Verwerving van kennis, inzichten over het samenspel:
  • tussen de leden van de Raad van Toezicht;
  • met de Raad van Bestuur;
  • bronnen uit de eigen organisatie;
  • met actoren in het maatschappelijk veld.
 • Vaardigheden verwerven op de gebieden van:
  • vragen stellen en observeren;
  • analyseren, interpreteren en oordelen;
  • interveniëren (waaronder het lastige gesprek);
  • (zelf)reflectie en evaluatie.

Inhoud en opzet
Het programma is modulair van opzet. De eerste drie dagen vormen – samen met diverse E-introductiecolleges - een vast onderdeel waarin het toezichthouderschap als geheel wordt behandeld. Tevens volgt de deelnemer een eendaagse opleiding naar eigen keuze uit het curriculum van de NVTZ Academie. Deze additionele opleiding kunt u kiezen vanuit uw eigen portefeuille of interessegebied. In totaal bestaat de leergang dus uit vier dagen. 

Output van de leergang
Onderdeel van de leergang is de uitwerking van uw toezichtvisie. Deze kunt u vervolgens ook bespreken binnen uw eigen Raad van Toezicht. Indien uw raad reeds een toezichtvisie heeft, kunt u deze schriftelijk evalueren. Na de leergang werkt u uw toezichtsvisie verder uit en bespreekt die visie met in uw eigen raad. Tevens stuurt u uw document op naar de NVTZ Academie. Dit document wordt enkel gearchiveerd en wordt niet voor externe doeleinden gebruikt.

Certificaat van deelname
U ontvangt van de NVTZ Academie een certificaat van deelname, zodra u binnen twee jaar de drie opleidingsdagen heeft gevolgd, een vierde additionele cursusdag heeft gevolgd, u uw visiedocument uitgewerkt heeft en dat vervolgens naar de NVTZ Academie heeft verzonden.

Het programma

Dag 1: Het modern toezichthouderschap: Profiel toezichthouder zorg en welzijn

Tijdens de eerste dag staat het profiel van de toezichthouder met de nieuwste inzichten en visie van de NVTZ centraal:

 • De essentie en meerwaarde van het toezichthouden;
 • De positionering van de raad van toezicht in het gehele krachtenveld (van toezicht op bestuur naar toezicht op besturing);
 • De visie van de NVTZ op het toezichthouden, de benodigde ontwikkeling van de toezichthouder en het programma ‘Goed Toezicht’.

Ankerpunten voor goed toezichthouderschap w.o.:

 • Kernwaarden en het moreel kompas;
 • Transparantie;
 • Strategisch partnerschap;
 • Het afleggen van verantwoording (aan wie en op welke manier);
 • Formele en informele feedback;
 • Governancecodes.

Sturing

 • Elementen voor een excellente performance van de zorgorganisatie;
 • Sturingsgebieden (kwaliteit en veiligheid, ketens en netwerken, financiën, vastgoed, reputatie, etc.);
 • Governance in de praktijk;
 • Agendasetting;
 • Contacten met interne organen en externe partijen/stakeholders.

Dag 2: Oordeel- en besluitvorming

 • Visie op toezicht en het vaststellen van een kader/ gezamenlijk doel;
 • Waar staat de raad van toezicht voor en hoe wordt dit tot uitdrukking gebracht?;
 • Zorgvuldige besluitvorming van de raad van toezicht;
 • Informatievoorziening en informatiebronnen (intern/ extern);
 • Dynamische oordeelsvorming;
 • Strategisch partnerschap;
 • Momenten van reflectie.

In gesprek met een ervaren toezichthouder

Tijdens deze sessie gaan de deelnemers op basis van dialoog ook in gesprek met de kerndocent. De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen, bijvoorbeeld het omgaan met dilemma’s, specialisme of generalisme of het vermogen tot en de organisatie van (zelf)reflectie.

Dag 3: Oefening baart kunst van toezichthouden

Tijdens deze dag oefent u door middel van een simulatie diverse vaardigheden die essentieel zijn voor de functie van toezichthouder, namelijk:

 1. Vragen stellen en observeren;
 2. Analyseren, interpreteren en oordelen;
 3. Interveniëren (waaronder het lastige gesprek);
 4. (Zelf)reflectie en evalueren.

Simulatie ‘Het nieuwe toezichthouden’
Tijdens de derde collectieve dag wordt op basis van een speciaal ontwikkelde simulatie geoefend in het vak toezichthouderschap. Hierbij komt relevante casuïstiek aan de orde uit de dagelijkse praktijk van toezichthouders. In de simulatie worden diverse situaties van Raden van Toezicht nagebootst; daarbij zullen deelnemers van de leergang oefenen met realistische praktijksituaties. Ook is er ruimschoots gelegenheid om in dialoog te reflecteren.

Kosten
NVTZ-leden: € 1.862,-
Niet-leden: € 2.327,50

Deze leergang is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Innovatie en ontwikkeling, Reflectie en evaluatie, Transparantie, Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid
Tijdsduur: 4 dagen