Training

Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille

De volwaardige financiële sparringpartner

Financieel toezicht in de zorg is toezien op financiële complexiteit. Gelet op de sectorale (bekostiging) issues vraagt het financieel toezicht dan ook specifieke materiekennis en een toezichthouder die ook op dit vlak geheel up-to-date is. Met een karakteristieke eigenheid ‘tussen markt en overheid’ moet het rekening houden met allerlei belangen, partijen en geldstromen. Het vraagt om een constructief kritische opstelling van de raad van toezicht en tegelijkertijd om een vruchtbare relatie met de bestuurder. Transparant functioneren en de maatschappelijke verantwoording naar de samenleving speelt ook steeds meer. De continuïteit van de zorginstelling is als zodanig geen relevant thema voor de overheid. Daarmee is financieel toezicht kritischer geworden: financiële zelfstandigheid is een ‘license to operate’.

In deze financiële leergang voor gevorderde toezichthouders staan specifieke vaardigheden centraal en worden de onderwerpen behandeld die op de agenda van de financiële commissie van de raad van toezicht horen te staan. Parallel met de planning & control-cyclus van de eigen zorginstelling worden een drietal praktijkgerichte eendaagse sessies georganiseerd. De verbinding met de P&C-cyclus in de eigen praktijk, de inbreng van eigen casuïstiek en de samenhang tussen de drie modules biedt concrete meerwaarde voor de deelnemers.

Doelgroep

Het programma is specifiek ontwikkeld voor toezichthouders die financieel goed onderlegd zijn én behoefte hebben aan een verdere verdieping, waaronder:

 • De leden van auditcommissies;

 • De leden van financiële commissies van raden van toezicht in zorg en welzijn;

 • Toezichthouders met financiële kennis en ervaring, die zich nog meer in de financiële aspecten van toezicht willen verdiepen.

Dominante thema’s als vastgoed, derivaten, productieregulering, kostenbeheersing staan centraal gedurende het gehele programma. Daarnaast kent iedere module specifieke deelonderwerpen. De behandeling van relevante casuïstiek (van deelnemers zelf en docenten), de interactieve opzet en diepgaande kennis en inzichten maken het geheel aantrekkelijk om te volgen. Specifieke aandacht gaat uit naar het achterhalen van het ‘verhaal achter de cijfers’.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

 • Integraal inzicht in sturing en financiën van zorg- en welzijnsorganisaties; 

 • Inzicht in digital health compliance; 

 • Diepgaande kennis op essentiële financiële deelgebieden;

 • Inzicht in inkomstenbronnen en financiers en andere geldverstrekkers/banken;

 • Bepaling van indicatoren voor check & balances;

 • Kennis van zaken met betrekking tot belastingen;

 • Omgaan met investeringen en innovatie;

 • Kennis van risicoanalyses en risicomanagement op bedrijfsvoering;

 • Inzicht verwerven in het verhaal achter de cijfers.

Antenne voor kansen en risico’s

 • Trends en dominante marktontwikkelingen in de zorgsector;

 • Wat zijn de strategische speerpunten en hoe formuleer je deze in meetbaarheid?;

 • Relatie meerjarenbeleid, meerjarenplanning en jaarbegroting; Welke speerpunten uit het meerjarenbeleid worden verzilverd in welk jaar?;

 • Uitgangspunten financieel beleid en essenties van de kaderbrief;

 • Inrichten van het financieel kompas: Toetsing begroting aan de hand van relevante kengetallen;

 • Relatie investeringsbegroting en jaarbegroting;

 • De risicoparagraaf in de begroting en beheersmaatregelen;

 • Flexibiliteit en aanknopingspunten voor monitoring;

 • De liquiditeitsbegroting: goed inzicht in de liquiditeitspositie en kredietfaciliteiten.

Het beheersinstrumentarium

 • Monitoring bedrijfsvoering; aanknopingspunten vanuit de jaarbegroting; efficiënte terugkoppeling: zijn de kritische prestatie- en risico-indicatoren helder in beeld?;

 • Ankerpunten in de administratieve organisatie (incl. tax control) en (verbijzonderde) interne controle;

 • Accountantscontrole: attentiepunten en aanknopingspunten in de managementletter;

 • Specifieke checks & balances bij investeren en (ver)bouw t.a.v. een sluitende businesscase;

 • Het sturen op kasstromen en treasury-issues;

 • Ondersteunende ICT-systemen: toereikend en toekomstbestendig.

De jaarrekening

 • Kwaliteit van het exploitatieresultaat; Wat zegt het exploitatieresultaat over de performance?;

 • Het belang van het kasstroomoverzicht; hoe ontwikkelt uw cash-positie?;

 • Dominante thema’s: vastgoed en posities zorgkantoor/zorgverzekeraar;

 • Aspecten met betrekking tot compliance;

 • Niet-financiële jaarverslaggeving. Welke KPI’s zijn echt kritisch voor stakeholders?;

 • Risk reporting; transparantie over risico-awareness;

 • Decharge: waarop dechargeert u uw bestuur eigenlijk?

Kosten

NVTZ-leden: € 1.925,-
Niet-leden: € 2.406,25

Deze leergang is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl 

Themabank: Risicomanagement, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Innovatie en ontwikkeling, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), BTW
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen