Training

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Voor herijking en actualisering

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Good governance is daarvoor een cruciale voorwaarde. Raden van Toezicht hebben daarin een rol van wezenlijke betekenis. Dit programma helpt hen daarbij verder.

De verschillen tussen genoemde organisaties zijn groot, maar op het gebied van good governance domineren de overeenkomsten. Zo staat de bedoeling en de maatschappelijke opdracht voorop. Ook hebben ze te maken met politieke en maatschappelijke veranderingen die effect hebben op de governance. Een voorbeeld is de toenemende invloed van gebruikers van deze organisaties op hun beleid. Andere vormen van organiseren intern én extern (netwerken) ontstaan. Dat geldt ook zeker voor genoemde organisaties die elkaar steeds meer weten te vinden in het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt van deze organisaties een heldere visie in een onzekere toekomst, op beleid en strategie en op bestuur en toezicht.

Geïnspireerd door bovenstaande argumenten hebben de VTW en NVTZ Academie gezamenlijk dit leiderschapsprogramma ontwikkeld, toegesneden op de uitgangspunten waarop genoemde organisaties voorstaan. Twee voorbeelden: in het geformuleerde NVTZ-beleid ‘Goed beslagen ten ijs’ en de VTW-slogan “Toezicht met passie’ wordt hierop ingespeeld, met goed toezicht als uitgangspunt. De actuele ontwikkelingen op het gebied van good governance, waarbij de veranderingen in rol- en taakopvatting een belangrijke plaats hebben, worden besproken en toegespitst op de positie van het toezichthoudend orgaan van maatschappelijke organisaties. Vanuit intrinsieke motivatie van (leden van) de Raad van Toezicht is er de opdracht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht – en de andere rollen - als een professie te zien.

Doelgroep
Het programma is bestemd voor de meer ervaren toezichthouder en voorzitters van Raden van Toezicht, die zich verder willen ontwikkelen in het onderwerp strategische heroriëntering en de gevolgen voor de governance. De deelnemer formuleert aan het einde van het programma vanuit de rol als toezichthouder, de visie op de veranderopgave voor de eigen organisatie én op de betekenis voor de deelnemer zelf.

Deze opleiding wordt in samenwerking met  de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen 

  • Hoe kan en wil de Raad van Toezicht zich in zijn rol als strategisch adviseur inzetten in deze veranderende tijd;
  • Het juiste samenspel binnen de raad en tussen de raad en de bestuurder(s) en hoe de verbinding met de maatschappelijke omgeving ken worden vormgegeven;
  • De verschillende toezichtstijlen en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de boardroom met reflectie op het persoonlijk functioneren.

Het betreft een compact programma dat bestaat uit drie onderdelen. We betrekken de toekomst bij het heden en kijken weer vooruit naar nieuwe betekenissen en invullingen van de governance. De grote veranderingen in de samenleving, de impact op organisaties, de dynamiek in de Raad van Toezicht en de rol van voorzitter om het geheel van die veranderingen vanuit gepaste regie goed te leiden.

Werkvormen
Het programma is bedoeld om ervaren toezichthouders, alsmede voorzitters te ondersteunen in het optimaal vervullen van hun rol. De deelnemers zijn ervaren en afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Daarom worden naast de inbreng van inspirerende sprekers van hoog niveau en een zeer ervaren kerndocent, expliciet ook het leerprincipe ‘halen en brengen’ gehanteerd. Tijdens de opleidingsdag wordt tijd ingeruimd om waarden, dilemma’s en eigen casuïstiek in te brengen. De compacte setting qua aantal deelnemers en de gehanteerde werkvormen versterken het onderling leren. Leren met en van elkaar vindt op deze manier daadwerkelijk plaats. Het programma reikt aan, inspireert, agendeert en stimuleert.

Wat brengt het programma u en uw raad?

  • Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappelijke sectoren;
  • Meest actuele opvattingen over toezicht in relatie met de actuele en toekomstige ontwikkelingen;
  • Verdieping en mogelijke herijking als raad;
  • Handvatten voor actuele regievoering voor de voorzitter of ervaren toezichthouder.

Programma

Voorbereiding
U krijgt toegang tot een online leeromgeving. Als introductie op de leergang volgt u een tweetal korte E-introductieColleges over de rol en positie van de Raad van Toezicht, waarbij ook enkele vragen aan u worden gesteld.

Dag 1

Intensieve kennismaking
Het programma start met een intensieve kennismaking waarin voornamelijk uw persoonlijke missie, uw dilemma’s en/of hoofdbrekens op het gebied van toezichthouden centraal staan.

Maatschappelijke dynamieken
Vervolgens voert u op basis van een uiteenzetting van de inleider over veranderende dynamieken in de samenleving en veranderingen in de semipublieke sectoren een gesprek met elkaar over de impact die dat heeft op het besturen van organisaties, de omgang met belanghouders en de visie op governance. Aan de hand van scenarioplanning wordt gekeken naar welke kansen en bedreigingen er voort vloeien uit de trends en ontwikkelingen die er spelen voor uw organisatie.

Nieuwste inzichten voorbij het toezicht
Op het gebied van ketenvorming in integrale dienstverlening, wijkgericht werken, zelforganisatie en decentralisatie, waardegedreven werken en nieuwe burgerinitiatieven zien wij nieuwe vormen van toezicht ontstaan. Dit leidt tot nieuwe inzichten die ook tot nieuwe aanpakken binnen uw raad kunnen leiden. De nieuwste inzichten worden tijdens deze sessie gedeeld.

Dag 2

De eerste dag staat met name in het teken van uitwisseling over de externe omgeving en actuele inzichten op het gebied van governance. Tijdens de tweede dag wordt de vertaalslag gemaakt naar de werkwijze van de raad en de consequenties daarvan voor uw eigen rol en de interactie met de bestuurder(s).

Deze dag is interactief en geeft u de mogelijkheid dit nieuwe samenspel ook werkelijk uit te proberen door middel van onderlinge uitwisseling en simulatie. De uitkomst van de tweede dag is een visie op de gewenste ontwikkeling van uw raad en het bestuur in zijn geheel in relatie met de context van uw organisatie. U neemt uw persoonlijke missie of ambitie en uw leiderschapsstijl hierin mee. Kortom er is ruime gelegenheid om de concrete veranderopgave voor uw Raad van Toezicht te formuleren.

Kosten

NVTZ-leden: € 1.525,-
Niet-leden: € 1.906,25

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Doelgroep: Meer ervaren
Tijdsduur: 2 dagen