Training

Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit

Een must voor toezichthouders met het aandachtsveld kwaliteit

Hoe houdt u nu écht goed toe op kwaliteit van zorg? Welke (schriftelijke) informatie is nodig, welke aanvullende activiteiten zijn zinvol, welke bronnen kunnen gehanteerd worden en op welke passende manier? Tijdens deze driedaagse ‘Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit’ gaan wij in  op deze kernvragen.

Voor het houden van verantwoord toezicht op de mate van goede en veilige kwaliteit van zorg van een instelling, is gedegen kennis van en inzicht nodig in het werkveld van kwaliteitsmanagement. Om die reden brengen wij u in contact met de externe toezichthouders in de zorg, de NZA en de IGJ. Ook krijgt u inzicht in andere, wellicht meer moderne wijzen van toezichthouden. Dit door dialoog met een collega toezichthouder die op dit vlak actief is. Men kan niet meer volstaan met het uitsluitend op afstand in de boardroom beoordelen van schriftelijk aangeleverde informatie. De maatschappij verwacht dat de raad van toezicht in contact staat met diverse bronnen én zicht heeft op de wijze waarop in de dagelijkse praktijk risico’s zijn afgedekt.

 

Doelgroep

Deze driedaagse leergang is bedoeld voor leden van de raad van toezicht met het aandachtsveld kwaliteit. In steeds meer zorginstellingen richten raden van toezicht, op vergelijkbare wijze als auditcommissies voor de financiën, ook kwaliteitscommissies in. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de basale kennis en inzichten op het gebied van kwaliteit en veiligheid beheersen. Zie daarvoor ook het curriculum van de eendaagse opleiding ‘Toezicht op kwaliteit’ van de NVTZ Academie.

 

Onderwerpen

 • De veranderende positie van de toezichthouder van bestuurder naar besturing (zie rapport: ‘Tussen besturing en samenleving’);
 • Op welke wijze laat je je als toezichthouder informeren?;
 • Hoe geef je toezicht aan het primaire proces?;
 • Van raden van toezicht wordt verwacht dat zij inzicht hebben in risico’s die zich soms ook moeilijk laten afdekken. Hoe creëer je openheid en vertrouwen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en welke heldere afspraken maak je?;
 • Hoe om te gaan met calamiteiten?;
 • Hoe selecteer en weeg je als toezichthouder de benodigde informatie uit de enorme overvloed aan informatie?

 

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

 • State of the art kennis en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in zorg & welzijn;
 • Meer inzicht en toezicht op het primaire proces;
 • Weging van (soms paradoxale) informatie;
 •  Het juist hanteren van en omgaan met diverse informatiebronnen;
 • Methodes om het goede gesprek te voeren;
 •  Kennis van fases en opschaling van toezicht (o.a. bij calamiteiten).

 

Inhoud en opzet

In deze leergang begeleiden wij u om als raad van toezicht op proactieve wijze met uw raad van bestuur tot overeenstemming te komen over de juiste en tevens relevante informatie en aanvullende activiteiten. U krijgt inzicht in actuele ontwikkelingen, nieuwe trends, innovaties en inzichten op het gebied van vormgeving aan en verantwoording over kwaliteit en veiligheid. Diverse best practices komen aan bod. U leert hoe u gegevens kunt beoordelen, trends kunt volgen en uw organisatie kunt helpen om kwaliteit en veiligheid te waarborgen en te verantwoorden. Daarnaast is er volop de mogelijkheid tot dialoog over dilemma’s op basis van eigen en reële casuïstiek.

Na het volgen van deze leergang heeft u een stappenplan dat helpt om het toezicht op kwaliteit en veiligheid verder te professionaliseren en om de verantwoording hierover beter te kunnen beoordelen.

 

Vertaling van strategie naar kwaliteit

 • Kwaliteitsmanagement: trends en actuele ontwikkelingen;
 • Kwaliteit en veiligheid als aanjager voor klantgericht werken;
 •  De maatregelen die diverse partijen toepassen op zorginstellingen;
 • Maatschappelijke verantwoording in vele soorten en maten;
 •  Bronnen van informatie;
 • Vertaling van de strategie naar informatie over performance naar klanten.

 

Resultaat:

U formuleert de uitgangspunten die voor uw zorginstelling van belang zijn ten aanzien van verantwoording en positionering van uw zorginstelling in het maatschappelijke krachtenveld. Deze uitgangspunten vormen de basis voor een gesprek met uw raad van bestuur en de kwaliteitsfunctionaris of beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid.

 

Proactief toezien op kwaliteit

 • Beschikbaarheid, toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van schriftelijke informatie;
 • Indicatoren, structuur, proces en uitkomstindicatoren;
 • Trends en benchmarken;
 • Het organiseren van feedback vanuit klanten, medewerkers en stakeholders;
 • Toezicht op de veiligheid van technische apparatuur;
 • Toezicht op de besturing van kwaliteit en voeling houden met de praktijk;
 • Criteria voor de selectie van indicatoren en gegevens voor de kwaliteitsrapportage.

 

Resultaat:

Aan de hand van criteria maakt u keuzes voor selectie van informatie over uw zorginstelling die u met bepaalde frequentie en op bepaalde wijze wilt ontvangen. Deze criteria vormen de basis om de kwaliteitsrapportage aan de raad van toezicht verder te helpen ontwikkelen in uw instelling.

 

Verantwoord vinger aan de pols houden

 • Waardengericht werken bij moeilijk beheersbare risico’s;
 • De betekenis van formele en informele contacten met cliëntenraad, ondernemingsraad, leidinggevenden en medewerkers; 
 • Evenwicht in de afstand tot en betrokkenheid bij het primaire proces;
 • Casuïstiek: Het gesprek met de raad van bestuur;
 • Zelfstandig informatie vergaren: do’s en don’ts;
 • Contouren van toekomstige veranderingen in het toezichthouden op kwaliteit;
 • Calamiteiten en afspraken hierover tussen bestuurders en toezichthouders

 

Op basis van reële casuïstiek worden met een ervaren toezichthouder diverse dilemma’s besproken.

 

Resultaat:

U reflecteert over de mogelijke activiteiten die u als raad van toezicht wel en niet wilt ondernemen in het licht van zicht houden op de kwaliteit en veiligheid van het primaire proces. U maakt een voorstel van afspraken passend bij de cultuur, de context en de aard van uw instelling met uw raad van bestuur.

 

Kosten
NVTZ-leden: € 1.925,-
Niet-leden: € 2.406,25

Deze leergang is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl 

Themabank: Risicomanagement, Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Kwaliteit en veiligheid, Reflectie en evaluatie
Thema: Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen